Velkommen til avdeling Tjensvoll!

Velkommen til vår avdeling i Tjensvoll Kirke!

 

På avdeling Tjensvoll er hovedfokuset på barna og deres behov i barnehagehverdagen. Dagene i barnehagen er fylt med mye omsorg, lek, læring, nærhet, vennskap og gode opplevelser. Vi jobber aktivt med mål om å bedre språk – og læringsmiljøet i barnehagen. Fra høsten 2019 til og med våren 2020 fortsette vi med musikk som satsningsområde. Vi vil jobbe for at barna får muligheten til å videreutvikle sine musikalske sider, få oppleve et variert musikktilbud og bruke språket, dansen, sangen, rytme og kreativiteten sin til å uttrykke seg på ulike måter.

En dag i uken pleier vi å gå på tur, da deler vi barna inn i de tre gruppene: Klatremusbarna, Ekornbarna og Brumlemannbarna. Klatremusbarna og Ekornbarna har felles turdag, mens brumlemannbarna pleier å gå på tur en annen dag. Vi pleier å ferdes i barnehagens nærmiljø, men også i lokalsamfunnet. I barnehagens umiddelbare nærhet er det mange flotte turområder og kjekke lekeplasser.

Med fokus på musikk har også personalet et overordna ansvar med å være språklige forbilder for barna. Da er både verbal språket og det nonverbale kroppsspråket noe vi jobber bevisst med i hverdagen. Vi har daglige samlingsstunder der vi synger sanger, leker med rim og regler, leser og snakker om billedbøker og leker ulike leker. Samlingene varierer ut i fra tema, og gir rom og mulighet for at barnas tanker og følelser får utløp. Da med et særlig fokus på de gode samtalene. Vi jobber også med enkelte prosjekter over tid.

Vennskap og godhet med og mot hverandre er et gjennomgående tema hos oss, vi bruker mye tid på å samtale og veilede barna for å opprettholde ett godt fellesskap i barnegruppen. Vi arbeider tett i samråd med de syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen for barnehage og som da også er omtalt i årsplanen vår.

Avdelingen er inspirert av Reggio Emilia filosofien, dette viser seg blant annet ved at barnehagens fysiske miljø forandres, etter barnegruppens behov og deres ønsker. Barna er og blir satt i sentrum, og alle barna skal bli hørt og sett. Barns rett til medvirkning i egen barnehagehverdag er også noe vi jobber aktivt med og som blir tatt hensyn til av personalet.

Hilsen Michael, Veronica, Mari og Hanna