Foreldremøter og samarbeidsutvalg

Foreldremøter og samarbeidsutvalg-møter er arenaer vi bruker for at dere foreldre/foresatte skal bli hørt. Her samles vi i fellesskap og drøfter ideer og tar opp saker av viktighet. Vi har to foreldremøter i året, ett om høsten og ett om våren. Samarbeidsutvalg møte består av eier/virksomhetsleder, pedagogisk leder på Tjensvoll og Stokka samt en foreldrerepresentant, og vara fra hver avdeling. Målet for foreldremøter og SU-møter er at vi skal oppleve samhold og det skal være rådgivende og informerende, samtidig som det gir foreldrene mulighet til å påvirke barnehagehverdagen.

Eier representant: Gry Wallem Nielssen, gry@hakkebakkeskogenbhg.no

Ansattes representant Avd.Stokka: Camilla C. Galta camilla@hakkebakkeskogenbhg.no

Foreldrerepresentant Av.Stokka: Ellen Therese Thuland, turkis1@yahoo.com

Vararepresentant: Anne Iversen Bratthammar, aibratthammar@gmail.com

Ansattes representant Avd.Tjensvoll: Hanna Kristine Lysén: tjensvoll@hakkebakkeskogenbhg.no

Foreldrerepresentant Av.Tjensvoll:Andreas Håheim, ahaheim@hotmail.com

Vararepresentant : Siri Egeland Ringstad, sirieg85@hotmail.com

 

ORGANISASJONSKART 2020/20201