Foreldresamtaler

I vår barnehage er vi glad i den gode samtalen om barnets beste med dere foreldre. Barnehageloven slår fast i formålet at barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling - i samarbeid og forståelse med hjemmet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt, hvor både foreldre og personalet kan gi hverandre informasjon. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling skal drøftes.

Oppstartsamtale:

Når barnet skal begynne i barnehagen kaller vi inn til en oppstartssamtale. Vi har satt av ca 60 min til samtalen, og dere vil få innkalling på forhånd sammen med praktisk informasjon om barnehagen. I denne samtalen er vi mest opptatt av å bli bedre kjent med barnet og deres forventninger til barnehagen, slik at vi kan skreddersy en best mulig tilvenning i barnehagen. Se vårt skjema her:

Oppstartsamtaleskjema

 

Høstsamtalen:

Hver høst tilbyr vi en 30 min foreldresamtale til alle som ønsker å ta en prat med oss igjen etter sommerferien, med fokus på hvordan vi sammen kan bidra til barnets videre utvikling og støtte dette nye barnehageåret.

 

Vårsamtalen:

Denne samtalen er obligatorisk og vi setter av 60min til å gå igjennom barnehagens ulike observasjonsverktøy som TRAS, ALLE MED og MiO.

TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill - er et pedagogisk observasjonsverktøy som brukes til å observere barns språkutvikling.

Alle med - Observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

MiO - MIO er et observasjonsmateriell til bruk i barnehagen hvor barns matematiske utvikling i aldersgruppen 2-5 år observeres.

Sammen setter vi mål for barnets videre utvikling og danning. 

Vi ønsker også tilbakemelding av dere på det pedagogiske innholdet, samarbeidet og informasjonsutvekslingen. Denne tilbakemeldingen er viktig for oss i arbeidet med å utvikle og forbedre arbeidet vårt. Det er selvsagt anledning til å ta opp andre saker, som er av betydning for barnet.

Vi gleder oss til samtalene!

 

Vi tilbyr også:

- samtale når som helst DU/DERE trenger det - ta kontakt så finner vi en tid!

- Foreldreveiledning - både med pedagogisk leder og / eller virksomhetsleder