Foreldremøter og samarbeidsutvalg

Foreldremøter og samarbeidsutvalg-møter er arenaer vi bruker for at dere foreldre/foresatte skal bli hørt. Her samles vi i fellesskap og drøfter ideer og tar opp saker av viktighet. Vi har to foreldremøter i året, ett om høsten og ett om våren. Samarbeidsutvalg møte består av eier/styrer, pedagogisk leder på Tjensvoll og Stokka samt en foreldrerepresentant, og vara fra hver avdeling. Målet for foreldremøter og SU-møter er at vi skal oppleve samhold og det skal være rådgivende og informerende, samtidig som det gir foreldrene mulighet til å påvirke barnehagehverdagen.

Eier representant: Gry Wallem Nielssen, gry@hakkebakkeskogenbhg.no

Ansattes representant Avd.Stokka: Camilla Carlsen, camilla-carlsen@hotmail.com

Foreldrerepresentant Av.Stokka: Arnulf Kalleberg, arnulfk@gmail.com

Vararerepresentant : Liliane Merete Skeiseid, mlskeiseid@hotmail.com

Ansattes representant Avd.Tjensvoll: Elin Cederløv, elin-c87@hotmail.com 

Foreldrerepresentant Av.Tjensvoll:Alexandra Vanglo, alexandravanglo@msn.com

Vararerepresentant : Trond Bergevik, trond.bergevik@skole.rogfk.no